Algemene verkoopsvoorwaarden

1.  Alle rekeningen zijn betaalbaar te 9920  Lievegem, kasteeldreef  54, betaalbaar vóór vervaldag en zonder korting. De betaling dient te gebeuren met strikte respectering van de vermelde betaaldatum die u op de voorkant van de factuur vindt onder de rubriek vervaldatum. Indien de betaling toekomt na de voorziene vervaldatum, wordt toepassing gemaakt van de door u aanvaarde en gekende verkoopsvoorwaarden die o.a. voorzien in een verhoogde intrest en een schadebeding.

2.  Eventuele klachten worden slechts onmiddellijk bij de levering aanvaard.

3.  In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling der schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling intresten verschuldigd aan 8% per jaar vanaf de factuurdatum.

4.  In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 10 % met een minimum van € 62 en een maximum van € 2500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

5.  De leveringstermijnen zijn bij benadering opgegeven en niet bindend. De niet-naleving van de opgegeven leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, intrest noch vernietiging der bestelling.

6.  Alle verzendingen geschieden op risico van de klant ook indien franco wordt geleverd.

7.  In geval van betwistingen zullen uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd zijn.

8.  Eigendomsvoorbehoud. Quality House behoudt de eigendom van de goederen tot volledige betaling van de prijs. Niettemin gaat het risico m.b.t. de goederen reeds over op het mo­ment van de levering.