Algemene voorwaarden,Cookies & Privacy

Algemene voorwaarden

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden: Door deze Web Site te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze Web Site vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze Web Site niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze Web Site, dan dient u het deel van de Web Site dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die Inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de vigerende privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de Wet betreffende de elektronische communicatie van 13/06/2005).


Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Quality House bv te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze Web Site vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de Gebruiksvoorwaarden vermeld op deze Web Site te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze Web Site van toepassing zijn. Op andere  Quality House bv web sites kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze Web Site (de “Inhoud”) of op transacties verricht via deze Web Site. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.
Quality House bv behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de Inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Quality House bv behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de Web Site te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de Web Site te verzekeren, aanvaardt Quality House bv geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle Inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Quality House bv wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de Inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de Web Site of de Inhoud, van de hand. Quality House bv geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze Web Site; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. geeft Quality House bv een garantie dat de Web Site toegankelijk is of dat de servers die de Web Site ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Quality House bv vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
In geen geval is Quality House bv of enige aan de Quality House bv Groep verbonden groepsonderneming aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze Web Site of de onmogelijkheid om deze Web Site of de Inhoud te gebruiken, zelfs indien Quality House bv in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Iedere klacht of claim jegens Quality House bv in verband met de Web Site moet schriftelijk worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de klacht zich heeft voorgedaan.
Deze Web Site kan links naar Quality House bv andere Web Sites bevatten die niet onder controle staan van Quality House bv . is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die web sites. Quality House bv heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze Web Site opgenomen, en het opnemen van een link naar enige web site mag niet zodanig worden uitgelegd dat Quality House bv de inhoud van die web site zou onderschrijven.
Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de Inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan Quality House bv. of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de Inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de Inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de Inhoud opgenomen op deze Web Site alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de Inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quality House bv is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.
Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de Web Site (“Gebruikersmateriaal”) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk het eigendom van Quality House bv worden. De Privacy Informatie zoals opgenomen op deze Web Site zal op Gebruikersmateriaal van toepassing zijn. Quality House bv mag Gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, waar dan ook ter wereld gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten. Op software die kan worden gedownload van deze Web Site is de toepasselijke licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindgebruikers en het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software is uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst. Quality House bv wijst nadrukkelijk enige andere garanties van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software niet inbreukmakend is, van de hand. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. U aanvaardt dat de rechtbank te Gent exclusief bevoegd is ter zake enig geschil voortvloeiende uit of verband houdende met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Web Site met dien verstande dat de exclusiviteit niet geldt voor geschillen die door Quality House bv voor de rechter worden gebracht.

Privacybeleid

We begrijpen dat uw privacy en de beveiliging van uw persoonlijke gegevens uiterst belangrijk zijn. Deze kennisgeving beschrijft wat we doen met uw persoonlijke informatie, wat we doen om deze veilig te houden, van waar en hoe we deze verzamelen, evenals uw rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die we over u hebben. Dit beleid is van toepassing als u met ons communiceert via onze winkels, via de telefoon, online, via onze mobiele applicaties of anderszins door een van onze websites te gebruiken of met ons op sociale media (onze “Services”) te communiceren.

Op grond van de Belgische wet van 8 december 1992 met betreking tot de bescherming van het privéleven in het kader van de verwerking van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 1 december 1998, heeft u het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van de gegevens om gegronde en legitieme redenen. Om dit recht uit te oefenen, vermeld uw aanvraag aan

Quality House bv , Kasteeldreef 54, 9920 Lievegem  – België.

Als u niet alle details wilt lezen, zijn hier de dingen waarvan we denken dat u ze echt wilt weten:

• Uw persoonlijke gegevens worden, waar nodig, gedeeld binnen de Qualityhouse.be Group.

• We gebruiken een aantal derde partijen om uw persoonlijke gegevens (verzending van producten / banken die betalingen verwerken) namens ons te verwerken en sommige daarvan zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

• U hebt een aantal rechten op uw persoonlijke gegevens. Hoe u deze rechten kunt uitoefenen, staat in deze kennisgeving.

• We sturen direct marketing, als we mogen. En we doen dit om u aan te moedigen onze producten en diensten te kopen door u aanbiedingen en ideeën te sturen waarvan wij denken dat ze u zullen helpen.

• We tonen ook online advertenties met betrekking tot onze producten en diensten op andere websites en online mediakanalen.

• Ons hoofdkantooradres – Quality House BV Kasteeldreef 54 , 9920 Lievegem, België

Welke soorten persoonlijke informatie verzamelen we?

U kunt eenvoudig door onze website bladeren zonder uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Als dat het geval is, kan bepaalde informatie over uw bezoek bij ons worden opgeslagen. Dergelijke verzamelde informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

•                  IP adres

• Browser en / of besturingssysteem gebruikt

• Datum en tijd van toegang tot de site

• Pagina’s bezocht

• Als u onze website hebt bezocht via een link op een andere website, dan de URL van die website

Deze informatie kan u niet persoonlijk identificeren en zal ook nooit aan u worden teruggekoppeld.

Mogelijk moet u meer informatie verstrekken als u zich registreert bij onze website. In dat geval kan de verzamelde informatie omvatten, maar niet beperkt tot:

  • •                  Voor-en achternaam
  • • E-mailadres (primair, alternatief)
  • • Mobiel nummer en ander contactnummer
  • • Adres (verzending en facturering)
  • •                  Demografisch profiel
  • • Voorkeuren en interesses
  • • Oordeel over functies van onze website

U kunt op elk gewenst moment besluiten om het account te verwijderen of te deactiveren. Uw informatie blijft echter opgeslagen in de archieven op onze server, zelfs na een dergelijke verwijdering, beëindiging of deactivering.

Wanneer verzamelen we persoonlijke informatie?

We verzamelen persoonlijke informatie wanneer u de gegevens expliciet invoert in het geval van het volgende

• Op het moment van registratie om een ​​account aan te maken

• Ten tijde van het plaatsen van een bestelling en het betalen hiervan

• Open een supportticket / aanvraag

• Abonneert op onze nieuwsbrief

• contactformulier invult

• Op social media platform, voor het geval u wilt dat wij contact met u opnemen

Persoonlijke informatie die we niet verzamelen of opslaan

We verzamelen of bewaren GEEN persoonlijke financiële informatie, noch de creditcard of bankpas of uw bankgegevens. Voor alle betalingstransacties verwijzen we u naar een vertrouwde derdeprovider voor hetzelfde (betalingsgateway van een bank). We ontvangen alleen succes of mislukking van de betaling en het bedrag

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

We kunnen de informatie die we van u verzamelen gebruiken wanneer u zich registreert, een aankoop doet, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of marketingcommunicatie, op de website surft of bepaalde andere sitefuncties op de volgende manieren gebruikt:

• Om uw transacties snel te verwerken.

• Om contact met u op te nemen na correspondentie (live chat, e-mail of telefonische vragen)

• Levering van de producten die u hebt besteld

Delen van uw informatie

we zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden delen met de andere partnerbedrijven, zodat we u een hoogwaardige, gepersonaliseerde en op maat gemaakte service kunnen bieden. Dat omvat het delen van informatie met de bedrijven / organisatie

• Logistieke en bezorgproviders die ons in staat stellen om producten die u bestelt op onze websites te leveren.

• Bedrijfsmedewerkers om aan uw verzoeken te voldoen

• Bankgateway om uw orderbetaling uit te voeren

• Bedrijven die onze e-mailcampagnes voor ons inzetten omdat ze uw e-mailadres moeten kennen om deze services te kunnen uitvoeren;

• Externe leveranciers die ons helpen u bestellingen te bedienen

• Als we wettelijk verplicht zijn, volgens een praktijkcode waaraan we gebonden zijn of waar ons gevraagd wordt door een openbare of regelgevende instantie zoals de politie

• Als we dit moeten doen om onze wettelijke rechten, gebruikers, systemen en diensten uit te oefenen of te beschermen;

Hoe we uw informatie niet zullen gebruiken / delen

We verkopen, verhandelen of geven uw persoonlijk identificeerbare informatie niet door aan derden, tenzij we gebruikers van tevoren op de hoogte stellen. Dit omvat niet de websitehostingpartners en andere partijen die ons helpen bij het beheren van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten of het bedienen van onze gebruikers, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen ook informatie vrijgeven wanneer deze geschikt is om te voldoen aan de wet, ons sitebeleid af te dwingen of de rechten, eigendom of veiligheid van ons of anderen te beschermen.

Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of ander gebruik.

Andere externe links

Af en toe kunnen we naar eigen goeddunken producten of diensten van derden op onze website plaatsen of aanbieden. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. We hebben daarom geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. We proberen echter de integriteit van onze site te beschermen en verwelkomen alle feedback over deze sites.

Veranderingen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze werkwijzen weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.

Neem contact op

Als u vragen heeft over Qualityhouse.be-cookies of dit beleid, kunt u contact met ons opnemen via:

• Telefoon – +32 93727104 Of schrijf een brief aan ons met uw zorgen.